از بچگی مامانم میگفت زبون خوش ما رو از لونش بیرون میکشه....حالا حکایت این خوش زبونای بدون زبون خوش چیه نمیدونم.
سکوت چیز خوبیه ولی بهتر از اون گردش موثر زبان در دهان است خدا به همگان عنایت فرماید
مشکل اینجاست که آدما گاهی فراموش میکنن که میتونن معجزه کنن...بایه لبخند اینجوری:

به من محبت کن...
که ابر رحمت اگر در کویر میبارید
بجای خار بیابان
بنفشه میرویید
و بوی پونه وحشی به دشت بر میخواست

گاهی دلم برای بوی پونه وحشی تنگ میشه... حتی توی مهمونیای بزرگ افطاری تو این ماه قشنگ

پروین نوشت:
عاقل از کار بزرگی طلبید/تکیه بر بیهده رفتار نداشت
آب نوشید چو نوشابه نداشت/درم آورد چو دینار نداشت
بار تقدیر به آسانی برد/غم سنگینی این بار نداشت