کورس قلب که تموم شد تازه فهمیدم که چقدر آسون و قشنگ بوده و چقدر دلم براش تنگ میشه این روزا.....

کورس کلیه وحشتناک ترین دوره بود برام. نه تنها تو این چند سالی که یونی میرم ،بات آلسو در کل زندگیم.....

فردا هم امتحانش رو داریم و من فقط دارم سعی میکنم که استرسمو کنترل کنم.....

این چتد خط رو هم نوشتم که بگم به روزم

آرامش کجایی.....