با دیگران زندگی کن

برای دیگران زندگی نکن

که خداون تو را طفیلی هیچ کس نیافرید